I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Organizatorem Konferencji „ Z sercem i rozsądkiem– rodzicielstwo bliskości”, zwanej dalej „Konferencją” jest doradca chustowy Anna Liczmańska, Magdalena Pyla i Magdalena Kargul zwani dalej Organizatorem.
§2

Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie wydarzenia i otrzymała potwierdzenie.
§3

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich UczestnikówII. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

§1

Miejsce konferencji: Fabryka Sztuk, Tczew, ul. 30 Stycznia 4.
§2

Czas Konferencji: 5 października 2019 roku.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA

§1

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie zgłoszenia udostępnionego na stronie internetowej konferencji w terminie do 3 października 2019 r. oraz otrzymanie potwierdzenia na adres mailowy.
§2

Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.IV. ZASADY KONFERENCJI

§1

Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§2

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Konferencji z przyczyn wyższych.
§3

Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych i nie zapewnia transportu na i z Konferencji, noclegu i wyżywienia Uczestnika w związku z Konferencją.
§4

Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
§5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
§6

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo i nie zapewnia opieki dla dzieci w czasie trwania Konferencji. Udział dzieci w zajęciach dla nich przeznaczonych powinien zostać wcześniej zgłoszony zgodnie z ust III,§1.
§7

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji.
§8

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§9

Zasady uczestnictwa dzieci w Konferencji.
Pomimo tego, że Konferencja przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy otwarte na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.
· Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie niezakłóconych warunków do wysłuchania paneli i wykładów oraz udziału w dyskusji uczestników Konferencji.
· Ze względu na poszanowanie komfortu dzieci oraz uczestników konferencji prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą, a dzieci starsze odprowadzić na zajęcia do kącika dla dzieci.
· Kącik zabaw nie stanowi punktu opieki zbiorowej na czas trwania Konferencji.
· Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających w kąciku zabaw.
· W trakcie zajęć dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
· Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.
· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

§2

Zgłoszenie się na Konferencję przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.